????????? MAT

?????? ??????? ?????? ??????

?????????????

rc_logo_02

ASAHI-M.A.T.CO.,LTD.

????????????? MAT ?????????????????????? PTC?(??????CAD)

rc_logo_03

CGS ASIA CO.,LTD.

????????????? (Joint Venture) ??????? MAT ??? C&G System Inc. ???????????????????????????????? CAM ???????????? CAM

img_relation_01

MAT(VIETNAM)CO.,LTD.

????????????? MAT ?????????????????????????? SI ????????????????
http://www.mat.com.vn/

rc_logo_04

Toyo Business Engineering (Thailand) Co.,Ltd.

????????????? (Joint Venture) ??????? MAT ??? B-EN-G ??????????????????????????? ERP Solutions (McFrame ??? A.S.I.A.)

?????????????????

prtnr_sl_logo_02

Asahi Engineering Co., Ltd.

??????????????? PTC ???????????????????? Engineering

prtnr_sl_logo_02

Asprova Corporation

??????????????????? (Distributor) ??? Asprova

prtnr_sl_logo_03

Cybozu,Inc.

Partner ????? Global ????????????????????????????? Cybozu

prtnr_sl_logo_04

ELYSIUM CO.,LTD.

????????????? (Reseller) ???????????????????? ELYSIUM

prtnr_sl_logo_05

F-Secure

????????????? (Reseller)? ?????? Anti-Virus ??? Security software?F-Secure ????????????

prtnr_sl_logo_06

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. (HAS-TH)

????????????? (Value added?reseller) ????????? JP1 ???????????

prtnr_sl_logo_07

Hitachi Information Systems Ltd.

????????????? (Reseller) HULFT ???????????

prtnr_sl_logo_08

KDTS CO.LTD

??????????????????? (Distributor) ?????? security (Illegal View) ??? KDTS????????????

prtnr_sl_logo_09

Microsoft

Patner ????? Gold ?????????????????????????? Microsoft ???????????

prtnr_sl_logo_10

Oracle

Patner ????? Gold ?????????????????????????? Oracle ???????????

PTC

???????????????????????? ??? PTC ??????????? (Reseller)

prtnr_sl_logo_11

Siemens

Patner ????? Gold ???????????????????????????????????? Siemens PLM ???????????

???????? Hardware

prtnr_hw_logo_01

Acer

??????????????????????????? Acer ??????????? (Reseller Partner)

prtnr_hw_logo_02

APC

??????????????????????????? APC ??????????? (Reseller Partner)

prtnr_hw_logo_04

Canon Marketing (Thailand)

???????????????????????? ??? Canon???????????? (Dealer Partner)

prtnr_hw_logo_03

Cisco Systems

??????????????????????????? CISCO???????????? (Reseller Partner)

prtnr_hw_logo_04

EMC Corporation

??????????????????????????? EMC ??????????? (Reseller Partner)

prtnr_hw_logo_05

Hewlett-Packard

??????????????????????????? HP ??????????? (Reseller Partner)

ibm-logo-2.jpg

IBM

??????????????????????????? IBM ??????????? (Reseller Partner)